Khách hàng nào sẽ ngồi 'ghế nóng' của Tổng cục Điều hành thị trường?

Theo Dự thảo, đối với chức danh Tổng cục trưởng, những tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ được chỉ rõ gồm: Đã được bổ dụng giữ ngạch trong khoảng Giữ vững viên chính thị trường trở lên hoặc ngạch công chức tương đương; Có năng lực chỉ huy, lãnh đạo việc xây đắp luật pháp, hoạch định chế độ theo chủ trương, tuyến phố lối của Đảng; Có năng lực điều hành, công ty chấp hành tốt chế độ và quy định của Nhà nước về công việc điều hành hoạt động mua bán;... Có thời điểm công việc trong lĩnh vực, lĩnh vực chuyên môn thích hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục hoặc ngành can hệ trong khoảng 5 năm trở lên.

Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi bổ đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường bao gồm: Ra trường chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; Tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị cao cấp; Đạt tiêu chuẩn chuyên ngành nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khuông năng lực ngoại ngữ vn trở lên.

Hình như đó, chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý hoạt động mua bán cũng phải phục vụ các tiêu chuẩn tầm thường: Trung thành với Đất nước, với Đảng, với dân chúng; Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin và lối suy nghĩ Hồ Chí Minh; Bền chí trục đường lối thay đổi, chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa phường hội; có tinh thần chống chọi bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng; Thi hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phương pháp, tác phong khiến cho việc dân chủ, khoa học, giữ giàng liên minh nội bộ...

Dự thảo cũng luật pháp các loại hình huấn luyện, bồi bổ của công chức Điều hành thị trường gồm: Đào tạo, bổ dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; Bồi bổ kiến thức, kỹ năng chuyên lĩnh vực hàng năm; tẩm bổ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức Quản lý thị trường; Các cách thức đào tạo, tẩm bổ khác theo quy định của luật pháp.

Công chức Quản lý hoạt động mua bán được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm và được cấp Chứng chỉ. Công chức Quản lý thị trường được đào tạo, bồi bổ điều hành nhà nước theo ngạch công chức để bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức Điều hành thị trường.

Cục Quản lý hoạt động mua bán cấp thức giấc chấp hành tẩm bổ tri thức, kỹ năng chuyên ngành nghề hàng năm cho công chức trực thuộc theo phân cấp điều hành.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua dat