Quyền hạn ban quản trị thông thường cư là gì? | MuaBanNhaDat

(Thứ Năm, 13/09/2018 | 19:00)

Ban quản trị là tổ chức đại diện cho các chủ chiếm hữu, người đang sử dụng căn hộ để thi hành các công việc liên quan tới việc quản lý, dùng nhà phổ biến cư. Vậy nghĩa vụ và quyền hạn ban quản trị thông thường cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị phổ biến cư là gì?

Khi nào thì phổ biến cư đề xuất xây dừng Ban quản trị?

Ban quản trị phổ biến cư được xây cất khi khu phổ biến cư đó có trong khoảng 20 căn hộ trở lên. Nhân tố Ban quản trị bao gồm đại diện các chủ sở hữu nhà tầm thường cư, thây mặt chủ đầu tư (ví như có). Trong trường phù hợp người dùng căn hộ bình thường cư có nhập cuộc Hội nghị nhà bình thường cư thì thành phần Ban quản trị nhà tầm thường cư có thể gồm cả người dùng.

 • Ban quản trị nhà thông thường cư có một chủ chiếm hữu được doanh nghiệp theo mô phỏng tự quản.
 • Ban quản trị nhà chung cư có phổ thông chủ chiếm hữu được công ty và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ti cổ hủ phần hoặc mô phỏng Ban chủ nhiệm của phù hợp tác phường. Các mô hình này đều có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, nghĩa vụ qui định tại khoản 1 Điều 104 của Luật.

Hình như, khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà tầm thường cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không hề kiến tạo công ty cổ hủ phần hoặc xây dựng hợp tác phường; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thi hành phê chuẩn Hội nghị nhà phổ biến cư theo Quy chế nhạo quản lý, dùng nhà tầm thường cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

quyen han ban quan tri chung cu la gi

Bổn phận và quyền hạn Ban quản trị thông thường cư

Theo nhân tố 104 Luật nhà ở 2014 cùng vấn đề 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD, bổn phận và quyền hạn Ban quản trị phổ biến cư được qui định như sau:

 • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người dùng nhà bình thường cư trong việc thi hành nội quy, quy giễu cợt điều hành, sử dụng nhà thông thường cư;
 • Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần chiếm hữu tầm thường của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà bình thường cư; thông báo Hội nghị nhà tầm thường cư việc thu, chi khoản kinh phí này
 • Ký phù hợp đồng cung ứng dịch vụ điều hành điều hành nhà bình thường cư với nhà đầu tư hoặc tổ chức có tính năng, năng lực quản lý vận hành nhà bình thường cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Vấn đề 102 của Luật này.
 • Ký liên kết đồng với doanh nghiệp có năng lực bảo trì nhà đất theo quy định của luật pháp về xây đắp để bảo trì phần chiếm hữu tầm thường của nhà phổ biến cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu tầm thường có thể do doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhà thông thường cư hoặc công ty khác có năng lực bảo trì theo qui định của pháp luật về xây dựng thực hiện;

quyen han ban quan tri chung cu la gi

 • Tích lũy, tổng phù hợp ý kiến, kiến nghị của người dùng nhà thông thường cư về việc quản lý, dùng và cung cấp các dịch vụ nhà phổ biến cư để phối thích hợp với tập đoàn tính năng, công ty, cá nhân có liên quan chú ý, giải quyết;
 • Phối phù hợp với chính quyền địa phương cùng tổ dân thị trấn trong việc xây đắp nếp sống văn minh, giữ gìn trơ trẽn tự, bình an phường hội trong khu nhà thông thường cư;
 • Thi hành đúng quy chế nhạo hoạt động của Ban quản trị nhà tầm thường cư đã được Hội nghị nhà chung cư duyệt y, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà tầm thường cư;
 • Được hưởng thù lao nghĩa vụ và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà thông thường cư;
 • Chịu nghĩa vụ trước quy định, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà bình thường cư khi thi hành quyền và nghĩa vụ không đúng với luật pháp tại khoản này;
 • Thực hiện các công tác khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với qui định pháp luật.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Có thể bạn quan tâm: mua dat