Sổ đỏ bị hư hỏng phải khiến cho thế nào? | MuaBanNhaDat

Có được cấp đổi sổ đỏ bị hư hỏng?

Theo Yếu tố 4 của Quyết định số 54 /2007/QĐ - UBND ngày 30 bốn tuần 3 năm 2007 của Ủy ban dân chúng Thị trấn Hồ Chí Minh “Về ban hành Quy định về trình tự, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất và quyền dùng đất ở, Giấy đạt yêu cầu quyền chiếm hữu nhà đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”, các cách thức cấp Giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận được luật pháp chi tiết như sau:

1. Giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà ở:

- Cấp mới: là cấp lần đầu Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà đất cho tổ chức, tư nhân thuộc đối tượng được sở hữu nhà đất tại vietnam, có nhà ở được tạo dựng hợp lí theo qui định của luật pháp nhà đất và Qui định này;

- Cấp lại: khi Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà đất được cấp theo Pháp luật này bị mất;

- Cấp đổi: khi Giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà đất được cấp theo Luật pháp này bị hư hỏng, rách nát hoặc đã ghi hết trang xác nhận thay đổi (trang 4 Giấy đạt yêu cầu);

- Xác thực thay đổi sau khi cấp Giấy đạt yêu cầu: khi Giấy đủ điều kiện được cấp theo Pháp luật này có thay đổi về quy mô, tầng cao, kết cấu chính nhà đất; về tách, nhập thửa đất.

2. Giấ́y chứng nhận quyền dùng đất:

- Cấp mới: khi người dùng đất tạo thửa đất mới trong công đoạn dùng đất; cho thuê, cho thuê lại quyền dùng đất trong khu Kĩ nghệ, khu Công nghệ cao, khu Kinh tế (gọi tầm thường là khu Kĩ nghệ); tinh quái giới thửa đất bị thay đổi do thực hiện quyết định, văn bạn dạng của tổ chức Nhà nước có thẩm quyền;

- Cấp đổi, cấp lại: khi Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hại hoặc bị mất;

- Việc ghi kiếm được, ghi kiếm được bổ sung về tài sản gắn liền với đất trên Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất đã cấp, giấy má địa chính được thực hiện theo điểm 5 Mục III Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

phai xu ly the nao khi so do bi hu hong

Quy trình cấp lại sổ đỏ

Theo Khoản 1 Nhân tố 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Giấy tờ nộp khi chấp hành thủ tục cấp đổi Giấy đạt yêu cầu, Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà đất gồm:

- Bản đăng ký cấp đổi Giấy đủ điều kiện theo Mẫu số 10/ĐK

- Phiên bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

- Phiên bản sao phù hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, của nả gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy đủ điều kiện đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy đủ điều kiện đã cấp đang thế chấp tại doanh nghiệp tín dụng.

Thủ tục nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm Rà soát hồ sơ, xác nhận tham gia đơn bắt buộc về nguyên do cấp đổi Giấy chứng nhận; Lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất; Cập nhật, chỉnh lý giấy tờ địa chính, hạ tầng dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban quần chúng. # cấp phường để trao đối với trường thích hợp nộp giấy tờ tại cấp phố.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Có thể bạn quan tâm: mua nha