TCTD được cung cấp thông tin đối tượng mua hàng trong trường phù hợp nào?

TCTD được cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung ứng tin tức khách hàng của đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài. Nghị định có hiệu lực thực hiện trong khoảng 1/11/2018.

Theo đó, về nguyên lý giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng, Nghị định nêu rõ: Thông tin khách hàng của đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo luật pháp của Luật các công ty tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và pháp luật có can dự.

Doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung ứng tin tức xác nhận đối tượng mua hàng khi truy vấn cập các phục vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy tìm cập của đối tượng mua hàng, tin tức xác thực khách hàng khác cho bất kỳ tập đoàn, đơn vị, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp nhận của đối tượng mua hàng đó bằng văn phiên bản hoặc bằng cơ chế khác theo ký hợp đồng với đối tượng mua hàng đó.

Công ty nhà nước, đơn vị khác, cá nhân chỉ được yêu cầu đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo pháp luật của quy định hoặc khi được sự chấp nhận của đối tượng mua hàng và phải chịu bổn phận về việc yêu cầu cung ứng thông tin khách hàng.

Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp khác, tư nhân phải giữ bí mật tin tức khách hàng, dùng thông tin đối tượng mua hàng đúng mục đích khi yêu cầu cung cấp tin tức và không được cung ứng cho bên thứ ba mà không có sự ưng ý của đối tượng mua hàng, trừ trường phù hợp cung cấp theo quy định của qui định.

Cơ quan, đơn vị, tư nhân phải lưu trữ, bảo quản theo quy định của qui định về lưu trữ, bảo quản giấy tờ, tài liệu đối với tin tức đối tượng mua hàng, hồ sơ đòi hỏi cung ứng thông tin đối tượng mua hàng, việc giao nhận tin tức đối tượng mua hàng.

Nghị định cũng luật pháp các trường hợp cung ứng thông tin đối tượng mua hàng. Chi tiết, đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài chỉ được cung cấp tin tức khách hàng cho công ty khác, tư nhân thuộc một trong các trường phù hợp sau đây: Tổ chức khác, cá nhân có quyền đòi hỏi công ty nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin đối tượng mua hàng được pháp luật chi tiết tại bộ luật, luật, quyết nghị của Quốc hội; có chấp thuận của đối tượng mua hàng bằng văn phiên bản hoặc bằng hình thức khác theo ký hợp đồng với khách hàng.

Tổ chức nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài có nghĩa vụ cung cấp thông tin đối tượng mua hàng cho chính đối tượng mua hàng hoặc người thây mặt hợp pháp của đối tượng mua hàng đó.

Theo P.L

Thời báo nhà băng


Xem nhiều hơn: gia nha dat