Bội chi năm 2019 dự định hơn 220.000 tỷ đồng, tăng lương hạ tầng lên 1,49 triệu tiền việt

Quốc hội ưng chuẩn vài chỉ tiêu về ngân sách nhà nước, chi tiết: tổng số thu ngân sách năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng; chi 1.633.300 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng; tổng mức mượn của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng; tổng mức phát hành trái khoán Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu cơ cho các chương trình, dự án đủ giấy tờ đầu cơ theo pháp luật.

Mức bội chi ngân sách nhà nước tương đương 3,6% tổng item trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương tương đương 3,4% GDP; Bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,2% GDP.

Nghị quyết cũng nêu, thực hiện yếu tố chỉnh mức lương cơ sở vật chất trong khoảng 1,39 triệu đồng/bốn tuần lên 1,49 triệu đồng/bốn tuần, yếu tố chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm phường hội, trợ cấp hàng 04 tuần theo pháp luật (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp giảm giá người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thi hành từ ngày 1/7/2019.

Trong đó, ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm phường hội, trợ cấp người có công với cách mạng...

Ngân sách địa phương, phần kinh phí bỏ ra ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị tương lai công lập, được sử dụng theo nguyên tắc: bỏ ra 50% để chi trả tiền công tăng thêm do tăng lương hạ tầng; 50% còn lại cho các chính sách an sinh thị trấn hội.

Theo nội dung Nghị quyết, trong khoảng năm 2019, đưa 32% tiền lợi nhuận dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và 30% lợi nhuận sau thuế của Tổ chức Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tham gia ngân sách Trung ương.

Trong đó, khoản thu cân đối ngân sách với 32% lãi dầu, khí nước chủ nhà sẽ được sắp xếp chi đầu tư phát triển các dự án trung tâm trong chiến lược đầu tư công trung hạn quá trình 2016 - 2020 của Cơ quan Dầu khí Việt Nam (PVN). 30% khoản lãi sau thuế của Viettel được chi đầu tư phát hành ngân sách nhà nước cho Bộ Quốc phòng, để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt y.

Tại nghị quyết, Quốc hội yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức mượn nợ của ngân sách địa phương; có giải pháp tích cực để giảm bội chi. Tăng nhanh rà soát, giám sát việc mượn, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp nghị vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo không vượt quá giới hạn về trần nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của nước nhà theo Quyết nghị số 25/2016/QH14 của Quốc hội.

Quyết nghị cũng giao Chính phủ chấp hành một số biện pháp điều hành nhiệm vụ vốn đầu tư - ngân sách năm 2019. Trong đó có đòi hỏi dè xẻn triệt để các khoản chi nhiều lần; giảm mạnh kinh phí đơn vị hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; sắp xếp kinh phí sắm sửa trang trang bị nghiêm ngặt, đúng qui định; tăng nhanh việc chấp hành khoán sử dụng xe công.

song song, không sắp xếp dự toán chi cho các chế độ chưa ban hành, chỉ ban hành chế độ làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Chính phủ được giao tiếp diễn lãnh đạo các bộ, công ty trung ương, địa phương thi hành nghiêm trang chủ trương tinh giản biên dè bỉu, sắp xếp, đơn vị bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thay đổi hình thức điều hành, hình thức vốn đầu tư, công ty lại hệ thống các tổ chức sự nghiệp công lập.

Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương tìm hiểu, sớm trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về quản lý và dùng nguồn thu từ cũ kĩ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại tổ chức.

Theo Lâm An

BizLive


Tham khảo thêm: dat xanh