Trong khoảng 1/1/2019: Thu hồi đất khiến cho tuyến đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá

Trên đây là một trong những nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có pháp luật can dự tới quy hoạch.

Cụ thể, khoản c điểm 4 Nhân tố 40 của Luật Đất đai qui định về Quy hoạch, ý tưởnrg sử dụng đất cấp quận sẽ được sửa đổi như sau: Đối với dự án cơ sở vật chất công nghệ, xây đắp, chỉnh trang thành phố, khu dân cư vùng quê phải song song xác định địa điểm, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền dùng đất thực hiện dự án nhà đất, thương mại, dịch vụ, chế biến, kinh doanh;

Nhân tố 43 về Lấy quan điểm về quy hoạch dùng đất sẽ được sửa như sau: Ủy ban nhân dân cấp quận có nghĩa vụ lấy quan điểm về quy hoạch sử dụng đất cấp quận; Việc lấy quan niệm đóng góp của các công ty, tổ chức, tư nhân và tập thể cư dân về quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã được thi hành bằng cách thức đơn vị hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai tin tức về nội dung của quy hoạch dùng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quần chúng. # cấp thị xã;

Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch dùng đất cấp thị xã gồm: các mục tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình chấp hành trong công đoạn quy hoạch sử dụng đất; Thời gian lấy quan điểm về quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã là 30 ngày kể trong khoảng ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đơn vị lấy ý kiến;

Ủy ban quần chúng. # cấp quận có bổn phận xây đắp công bố tổng hợp, hấp thu, giải trình ý kiến của quần chúng và hoàn thành phương án quy hoạch sử dụng đất cấp quận trước khi trình Hội đồng đánh giá quy hoạch dùng đất cấp thị xã.”

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá - Ảnh 1.

Thu hồi đất khiến cho trục đường sẽ thu hồi cả vùng lân cận để đấu giá quyền sử dụng đất - ảnh minh họa


Hình như đó, Vấn đề 46 về Nhân tố chỉnh quy hoạch, chiến lược sử dụng đất được sửa thành: Việc vấn đề chỉnh quy hoạch dùng đất quốc gia, quy hoạch dùng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất bình an thực hiện theo luật pháp của qui định về quy hoạch.

Việc yếu tố chỉnh quy hoạch dùng đất cấp quận được chấp hành khi có một trong các căn cứ sau đây: Có sự yếu tố chỉnh chiến lược sản xuất kinh tế - phố hội, quốc phòng, bình an của đất nước; quy hoạch cấp nước nhà; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh mà sự nhân tố chỉnh đó làm cho thay đổi cơ cấu dùng đất; Do ảnh hưởng của thiên tai, chiến tranh làm cho đổi mới mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất; Có sự yếu tố chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được chấp hành khi có sự yếu tố chỉnh quy hoạch dùng đất hoặc có sự đổi mới về kĩ năng chấp hành chiến lược dùng đất.

Yếu tố 48 về Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch dùng đất qui định: Việc lên tiếng, công khai quy hoạch sử dụng đất nước nhà, quy hoạch dùng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của quy định về quy hoạch.

Công bố công khai quy hoạch dùng đất cấp thị xã được thi hành như sau: UBND cấp quận có bổn phận thông báo công khai quy hoạch dùng đất cấp quận tại hội sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và báo cáo công khai nội dung quy hoạch dùng đất cấp huyện có can dự tới thị trấn, phố, thành phố tại hội sở UBND cấp phường;

Tổng thể nội dung quy hoạch dùng đất cấp quận, ý tưởnrg dùng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê phê chuẩn phải được công bố công khai; Việc báo cáo công khai được thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được công ty nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê ưng chuẩn; Việc công khai được thi hành trong suốt kỳ quy hoạch dùng đất.

Theo Xuân Hưng

Vnmedia


Xem tại: dat xanh