Chuẩn y việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh can hệ đến quy hoạch

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Quy hoạch vấn đề chỉnh việc lập, đánh giá, quyết định hoặc phê ưng chuẩn, công bố, thực hiện, bình chọn, yếu tố chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch non sông.

Theo pháp luật tại khoản 5 Yếu tố 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật pháp can hệ tới quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III Luật này và các văn phiên bản quy phạm qui định khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực cùng lúc với Luật Quy hoạch trong khoảng ngày 01 04 tuần 01 năm 2019.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã duyệt y Luật sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của 11 luật có can hệ đến quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã phê chuẩn Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của 37 luật có can dự đến quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật).

Chấp hành Quyết nghị số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 04 tuần 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chủ trì, phối hợp với các Bộ tìm hiểu xây dựng công trình Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có pháp luật can dự đến quy hoạch bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch.

"Việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là quan trọng, hạn chế phát hành các khoảng trống pháp lý, các xung đột nhiên, cũng như các vướng bận bịu trong công tác lập, đánh giá, phê ưng chuẩn và thực hiện các quy hoạch", Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Tờ trình của Chính phủ cũng cho nhân thức, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các luật có quy định can hệ đến quy hoạch được xây dựng trên quan điểm là: Tiếp tục thể giễu cợt hóa vừa đủ chủ trương, con đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế hoạt động mua bán xác định phương hướng phố hội chủ nghĩa. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được vận dụng trong công đoạn xây đắp Luật sửa đổi 11 luật và Luật sửa đổi 37 luật. Đảm bảo duy trì các chỉ tiêu, yêu cầu về điều hành nhà nước của các cấp trong phát hành kinh tế - thị trấn hội, tính bất biến, đồng bộ của chuỗi hệ thống quy định.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp.

Lên tiếng của Ủy ban Kinh tế chắc chắn căn bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự quan trọng ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có qui định can hệ đến quy hoạch nhằm chỉ tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các qui định của Luật Quy hoạch và phục vụ đòi hỏi về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, đảm bảo có hiệu lực chấp hành cùng với Luật Quy hoạch trong khoảng ngày 01/01/2019.

Lên tiếng của Ủy ban Kinh tế cũng nhấn mạnh, phần lớn quan niệm tán đồng việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có quy định can hệ tới quy hoạch cần hợp nhất theo nguyên tắc đã được vận dụng trong công đoạn xây đắp Luật sửa đổi, bổ sung một số nhân tố của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, các pháp lệnh có can dự phải sửa đổi, bổ sung để thích hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa thích hợp với Luật Quy hoạch; đảm bảo các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đất nước phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; đảm bảo thứ bực của các loại quy hoạch theo qui định của Luật Quy hoạch; đảm bảo sự hợp nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi khai triển thực hiện các luật pháp về quy hoạch.

Công bố của Ủy ban Kinh tế khẳng định căn bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về sự quan trọng ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có qui định can dự tới quy hoạch nhằm mục tiêu đảm bảo sự đồng bộ, hợp nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng đòi hỏi về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có can dự, đảm bảo có hiệu lực chấp hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Về hồ sơ công trình Pháp lệnh, Ủy ban Kinh tế nghĩ là, giấy má đã được sẵn sàng theo quy định tại khoản 1 Yếu tố 64 Luật Ban hành văn phiên bản quy phạm quy định, căn bản đáp ứng vấn đề kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ý cho quan điểm và phê chuẩn.

Tại phiên họp, với 100% ý kiến thành viên tán thành, UBTVQH đã phê duyệt Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có luật pháp can hệ tới quy hoạch.

Pháp lệnh được duyệt y gồm có 5 nhân tố, trong đó có sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; sửa đổi, bổ sung Yếu tố 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường; sửa đổi, bổ sung Nhân tố 34a Pháp lệnh Giảm giá người có công với cách mệnh; sửa đổi, bổ sung Nhân tố 24 Pháp lệnh Thư viện.

Pháp lệnh vận dụng đối với tổ chức, công ty, tư nhân tham gia lập, giám định, quyết định hoặc phê phê chuẩn, lên tiếng, chấp hành, đánh giá, vấn đề chỉnh quy hoạch trong chuỗi hệ thống quy hoạch non sông và tổ chức, doanh nghiệp, tư nhân khác có can dự.

Theo Nguyễn Hoàng

Chinhphu


Xem thêm: mua nha