Bộ Vốn đầu tư: Licogi buôn bán thua lỗ, chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước

Bộ Tài chính gần đây đã có thông báo về tình hình vốn đầu tư và hiệu quả sản xuất sản phẩm năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ti Licogi - CTCP.

Theo thông báo, năm 2017, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 2.721 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 7%. Lãi kế toán trước thuế doanh thu doanh nghiệp năm 2017 âm 58,7 tỷ đồng.

Tổng thu nhập 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ đạt gần 1.314 tỷ đồng, giảm 0,35% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt vỏn vẹn chưa đến 10 tỷ đồng.

Tỷ suất lãi sau thuế trên vốn chủ chiếm hữu bình quân (ROE) và tỷ suất lãi sau thuế trên tổng của nả bình quân (ROA) 6 bốn tuần đầu năm 2018 của Tổng tổ chức kinh doanh lần là lượt 1,41% và 0,08%.

Kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn tới hệ số bảo toàn vốn và chừng mực bảo toàn vốn của công ti mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và chừng bảo toàn vốn của Tổng công ti thấp hơn tuần tự 0,79 và 0,49.

“Kết quả trên cho thấy Tổng công ti chưa bảo toàn vốn đầu cơ nhà nước tại công ty, thu nhập của công ty mẹ và toàn tổng công ti trong năm 2017 và 6 04 tuần đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước”, Bộ Tài chính đánh giá cùng lúc đề xuất Bộ Xây dựng chỉ huy người thây mặt vốn tại Tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc thu nhập liên tiếp giảm cũng như có biện pháp giải quyết trạng thái trên.

Lên tiếng dẫn hệ số nợ phải trả trên vốn chủ chiếm hữu của công ty mẹ tại thời gian ngày 31/12/2017 và 30/06/2018 đều là 4,48 lần. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, kỹ năng trả tiền với tốc độ cao và tài năng thanh toán lập tức của Công ti mẹ tại thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 0,36 lần và 0,0014 lần, tương ứng tại thời điểm 30/06/2018 là 0,37 lần, 0,35 lần và 0,02 lần.

“Công ty mẹ - Tổng công ti Licogi đang chạm mặt gian khổ trong việc trả tiền các số tiền phải thanh toán tới hạn, khác biệt là các số tiền phải thanh toán có kỳ hạn dưới 3 tháng, do tài sản ngắn hạn của Tổng công ti căn bản là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng”, Bộ Nguồn vốn nêu trong báo cáo.

Với thực trạng vừa nêu, kiểm toán đã chú ý về kĩ năng hoạt động liên tiếp của Tổng công ti – công ty mẹ.

Bộ Vốn đầu tư cũng cho nhân thức, trên cơ sở hệ số nợ và cơ cấu của nả ngắn hạn có thể thấy khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ti mẹ dựa vào lớn tham gia công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ. Bộ Nguồn vốn đã đề nghị Bộ Xây đắp chỉ huy người đại diện vốn nhà nước tại Licogi có giải pháp tăng cường công việc bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, đảm bảo kỹ năng trả tiền của tổ chức.

Về hoạt động đầu cơ, qua kiểm tra thông báo nguồn vốn hợp nhất và công bố vốn đầu tư Công ti mẹ năm 2017, Bộ Nguồn vốn kiếm được thấy, Tổng công ty chưa trích lập đề phòng theo qui định. Về việc này, tổ chức kiểm toán cũng có ý kiến cho nhân thức, ví như trích lập đề phòng đầu tư tham gia công ti con thì khoản mục đầu tư nguồn vốn dài hạn và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi tương ứng 55 tỷ đồng.

Bộ Nguồn vốn theo đó đề nghị Bộ Xây đắp lãnh đạo người thây mặt vốn nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu cơ, nâng cao hiệu quả thực hiện thao tác kinh doanh tại các công ty và thi hành trích lập phòng ngừa các khoản đầu cơ đúng luật pháp đảm bảo thông báo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của tổ chức.

Theo Nguyễn Thảo

BizLive


Xem tại: bds