Lùi thời hạn trình sửa đổi Luật Nhà ở để phân tích nhà thị trấn hội

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bạn dạng gửi các Bộ, lĩnh vực, địa phương bắt buộc tổng kết tình hình khai triển Luật Nhà đất năm 2014 về cơ chế, chế độ nhà ở đối với cán bộ, công chức, nhân viên; đồng thời Bộ Xây dựng đã đơn vị nghiên cứu, xây dựng nội dung và chuẩn bị hồ sơ công trình Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 về chính sách nhà đất đối với cán bộ, công chức, nhân viên.

Đương nhiên, về thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Xây dựng xin có quan niệm chi tiết như sau:

Qua tổng phù hợp báo cáo tổng kết Luật Nhà ở năm 2014 về hình thức, chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức gửi về Bộ Xây dựng và qua rà soát, phân tích, bình chọn của Bộ Xây dựng về luật pháp nhà ở hiện hành cho thấy: Luật Nhà ở năm 2014 được Quốc hội phê duyệt ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015; trên cơ sở vật chất các luật pháp của Luật Nhà đất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về Phát hành và điều hành nhà ở phường hội.

Trong Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã có rộng rãi luật pháp về cơ chế chế độ giảm giá để sản xuất nhà đất phố hội (miễn tiền đất, giảm các loại thuế, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất công nghệ công trình, cho mượn nguồn hỗ trợ khuyến mại lãi suất thấp để tậu, thuê, thuê sắm nhà ở xã hội, cải tạo, xây đắp lại nhà đất hiện có và đã có qui định trong quy hoạch tạo ra thành phố, khu kĩ nghệ, các công trình sản xuất thị trấn, dự án nhà đất thương mại phải dành quỹ đất cho sản xuất nhà ở phường hội,…) nhằm cung cấp cho 10 hàng ngũ đối tượng chính sách phường hội cải thiện nhà đất, trong đó đã có các đối tượng là cán bộ, công chức, nhân viên và các quy định, chính sách này đang được khai triển thực hiện, đến nay mới được gần 4 năm.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà đất về chính sách nhà đất đối với cán bộ, công chức, viên chức cần phải quán triệt chủ trương, biểu thị rõ nội dung, quan niệm lãnh đạo của Đảng để có sự thống nhất về kiếm được thức của cả chuỗi hệ thống chính trị và sự ủng hộ của phố hội, hạn chế tình trạng cho rằng Nhà nước có sự phân biệt, khuyến mại hơn về nhà đất cho các đối tượng hưởng lương trong khoảng ngân sách nhà nước, trong khi Đề án về chế độ nhà ở đối với cán bộ, công chức, nhân viên trong hệ thống chính trị (do Ban Công ty Trung ương chủ trì) đến nay chưa được Bộ Chính trị duyệt.

Mặt khác, chế độ nhà đất, đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức không chỉ can dự tới Luật Nhà đất mà còn can dự đến các pháp luật của Luật Đất đai, cần phải được sửa đổi đồng bộ, hợp nhất, khi mà dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ đồng tình với buộc phải của Bộ Khoáng sản và Môi trường chuẩn y lùi thời hạn tới sau năm 2020. Dường như đó, việc xây dựng chính sách nhà đất, đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức cũng có can hệ tới các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công ty, cán bộ (Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức), trong khi các Luật này cũng chưa được sửa đổi, bổ sung.

Trong khoảng những nguyên do trên, để việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở về chế độ nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ đúng quan điểm lãnh đạo của Đảng, có sự thống nhất cao về kiếm được thức trong cả hệ thống chính trị, được phố hội ưng ý ủng hộ, giảm thiểu tình trạng cho rằng có sự phân biệt về cơ chế, chính sách nhà đất và để hợp nhất, đồng bộ với các pháp luật có can dự (Luật Đất đai; Luật Cán bộ, công chức; Luật Nhân viên sửa đổi), Bộ Xây đắp kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời điểm trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà đất tới thời gian sau khi Bộ Chính trị ưng chuẩn Đề án nêu trên theo đúng ý kiến đã lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bạn dạng số 10531/VPCP-PL ngày 30/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất