Đòi hỏi sớm gỡ không dễ dàng cho tổ chức về đất đai khi cổ hủ phần hóa

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đòi hỏi Bộ Vốn đầu tư nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ khai triển Quyết nghị số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thành và đẩy mạnh việc chấp hành chế độ, quy định về quản lý, sử dụng vốn, của nả nhà nước tại công ty và cổ lỗ phần hóa công ty nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát hạ tầng pháp lý của việc thu hồi đất theo qui định của Luật Đất đai đối với trường thích hợp doanh nghiệp đã cổ hủ phần hóa và đã được công ty có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích dùng; căn cứ để xử lý trong trường phù hợp thu hồi, đấu giá, nhưng đơn vị đang chiếm hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá.

Trường thích hợp có sự khác biệt giữa Nghị quyết của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Nguồn vốn phân tích, lên tiếng Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Vốn đầu tư kiểm tra Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương để khiến rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai" như cho thuê đất/xác định giá trị quyền dùng đất khi cổ lỗ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi hoàn...

Đồng thời xác định rõ hơn đối tượng "các tổ chức cổ phần hóa còn lại" - những tổ chức đã cổ phần hóa nhưng chưa được phê thông qua phương án sử dụng đất hay đơn vị chưa cổ phần hóa, công ty có vốn nhà nước hay tổ chức là công ti con của tổ chức 100% vốn nhà nước.

Hình như đó rà soát theo qui định của pháp luật về đất đai đối với nội dung "trường phù hợp phương án dùng đất doanh nghiệp đề nghị chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích dùng đất, lĩnh vực nghề buôn bán và qui định về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo qui định của pháp luật".


Tham khảo thêm: mua nha