Xử lý chiếm hữu chéo trong ngành nghề nhà băng đã đi đến đâu?

Thông báo gửi Quốc hội cách đây không lâu của NHNN đã cập nhật về kết quả xủ lý tình trạng chiếm hữu chéo trong ngành ngân hàng.

Theo NHNN, nhằm tiếp tục hạn giễu cợt, giải quyết trạng thái vi phạm sở hữu cũ kĩ phần, sở hữu chéo, NHNN đã thực hiện vài biện pháp giải quyết bao gồm các biện pháp chế độ và hoàn thành phạm vi pháp lý  (tại thời gian bốn tuần 6/2012 có 56 cặp).

NHNN đã tham vấn Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật các đơn vị nguồn đầu tư số 17/2017/QH14, trong đó bổ sung các pháp luật nhằm xử lý triệt để trạng thái sở hữu chéo, hạn giễu cợt, ngăn phòng ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành để phục vụ cho các lợi ích liên quan.

Chi tiết, mở mang khuôn khổ người can dự dựa trên hạn độ rủi ro của mối quan hệ giữa những người này đối với hoạt động của các TCTD; bổ sung qui định không chuẩn y Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các TCTD được song song là Chủ tịch/thành viên HĐQT, Chủ toạ/thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của công ty khác.

song song, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, vấn đề kiện đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV, thành viên HĐQT/HĐTV, thành viên Ban Giữ vững, Giám đốc điều hành của các TCTD theo hướng chặt chẽ hơn. Sửa đổi, bổ sung luật pháp về giới hạn chiếm hữu cũ rích phần của cổ hủ đông của TCTD cổ hủ phần nhằm công chúng hóa cũ kĩ đông của TCTD cũ rích phần và hạn giễu cợt sự thao túng TCTD của các cũ rích đông; sửa đổi, bổ sung các pháp luật về góp vốn, tìm cổ hủ phần của các TCTD.

Kết quả, các TCTD đã căn bản xử lý, khắc phục được một vài vi phạm sở hữu cũ rích phần, chiếm hữu chéo. Số cặp TCTD chiếm hữu chéo trực tiếp lẫn nhau về căn bản đến thời điểm cuối tháng 12/2018 đã giải quyết được hết (năm 2012:7 cặp).

Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm, tới bốn tuần 12/2018 còn lại 01 NHTMCP với 01 cặp chiếm hữu cổ hủ phần lẫn nhau (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp). NHNN cho nhân thức, cặp này là NHTMCP Á Châu và Tổ chức kinh doanh cồ phần Bất động sản Hòa Phát – Á Châu (tỷ trọng sở hữu của NHTMCP Á Châu tại Công ti CP BĐS Hòa Phát – Á Châu là 2,86% và trái lại là 0,046%).

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bds