19 tổ chức, tổng tổ chức kinh doanh tham gia chiến lược giám sát của “siêu” Ủy ban

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban Điều hành vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã có Quyết định số 151/QĐ-UBQLV phê duyệt chiến lược giám sát tài chính năm 2019 đối với 19 cơ quan, tổng công ti do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại tổ chức làm thây mặt chủ sở hữu vốn.

Nội dung giám sát gồm: (1), giám sát việc bảo toàn và sản xuất vốn; (2), giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và của nả nhà nước tai đơn vị, gồm hoạt động đầu cơ vốn đối với các công trình đầu cơ (nguồn vốn vận động, tiến độ thi hành công trình, tiến độ giải ngân); hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; tình hình huy động vốn và sử dụng vốn vận động, tạo ra trái khoán; tình hình quản lý của nả, quản lý nợ tại công ty, tài năng trả tiền nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; tình hình lưu chuyển tiền tệ của tổ chức.

(3) Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghệp, gồm giám sát việc chấp hành ý tưởnrg trực tiếp sản xuất kinh doanh, chấp hành nhiệm vụ cung cấp vật phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; giám sát kết quả hoạt động kinh doanh (thu nhập, lợi nhuận, ROE, ROA); việc chấp hành bổn phận với nhân sách nhà nước; việc phân phối lãi, trích lập và sử dụng các quỹ; việc thực hiện luật pháp về đầu tư, quản lý và dùng vốn nhà nước tại công ty, ban hành và chấp hành các quy giễu cợt điều hành vốn đầu tư của tổ chức; việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu cơ tại công ti con, tổ chức kinh doanh liên minh; và giám sát chấp hành chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và lợi quyền khác đối với người công trạng, người điều hành tổ chức, giữ vững viên, người thây mặt phần vốn.

Ủy ban Điều hành vốn nhà nước tại tổ chức cho biết, việc phê thông qua kế hoạch giám sát vốn đầu tư nhằm đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động, kịp thời giúp công ty giải quyết sống sót, kết thúc mục tiêu, chiến lược buôn bán, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả đóng hộp, kinh doanh và tài năng cạnh tranh.

song song, nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong việc chấp hành các qui định của pháp luật trong quản lý và dùng vốn, tài sản của nhà nước; nhận thấy các yếu kém trong hoạt động chế biến, buôn bán của tổ chức để có cảnh báo và đề ra giải pháp chấn chỉnh kịp thời; công khai, sáng tỏ hóa tình hình nguồn vốn của đơn vị do nhà nước khiến chủ sở hữu và công ty có vốn nhà nước.

19 cơ quan, tổng tổ chức kinh doanh do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm cho đại diện chủ sở hữu vốn, gồm: Tổng công ty Đầu cơ và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Công ty Xăng dầu vn (Petrolimex), Tập đoàn Hóa chất vn (Vinachem), Cơ quan Điện lực vn (EVN), Cơ quan Dầu khí vn (PVN), Tổ chức công nghệ cao su Việt Nam (VRG), Tổ chức Công nghiệp than tài nguyên Việt Nam (TKV) và Tổ chức Bưu chính Viễn thông vietnam (VNPT).

Tổng công ti Viễn thông MobiFone, Tổng công ti Thuốc lá vn, Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không vietnam, Tổng công ti Hàng hải vietnam, Tổng công ti Tuyến phố sắt Việt Nam, Tổng tổ chức kinh doanh Đầu tư phát hành tuyến phố cao tốc vn, Tổng công ti Hoa Phượng đỏ Hàng không, Tổng tổ chức kinh doanh Cà phê vietnam, Tổng công ti Lương thực miền Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc và Tổng tổ chức kinh doanh Lâm nghiệp vn.

Theo Pha Lê

Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: mua dat