Kết thúc cho vay ngoại tệ trung dài hạn để nhập cảng hàng hóa trong khoảng ngày mai (1/10)

Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập cảng hàng hoá, phục vụ nhằm phục vụ nhu cầu nội địa ngay cả khi đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu đóng gói, buôn bán.

Trước đây, các khoản mượn ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án đóng gói, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu trong nước khi đối tượng mua hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu đóng gói, kinh doanh để trả nợ vay cũng đã hoàn thành kể từ 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm chi tiết hóa chủ trương của Chính phủ về hạn nhạo báng tình trạng "đô-la hóa" trong nền kinh tế, từng bước thực hiện lộ trình chuyển dần quan hệ vận động - cho mượn sang quan hệ sắm - bán ngoại tệ. 

Như vậy, kể trong khoảng 04 tuần 10, theo qui định tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Doanh nghiệp nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được lưu ý quyết định cho mượn bằng ngoại tệ đối với các ý định vốn như sau:

- Cho vay ngắn hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện cách thức đóng gói, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên thuỳ vietnam khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu chế biến, kinh doanh để trả nợ mượn;

- Cho mượn ngắn hạn đối với doanh nghiệp mai dong nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương nghiệp giao hạn mức du nhập xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập xăng dầu khi đơn vị dắt mối du nhập xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu nhập ngoại tệ trong khoảng hoạt động chế biến, buôn bán để trả nợ vay;

- Cho mượn ngắn hạn để phục vụ các yêu cầu vốn ở nội địa nhằm thực hiện phương án chế biến, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới vn mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập xuất khẩu để trả nợ mượn. Khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, đối tượng mua hàng vay phải bán số ngoại tệ mượn đó cho công ty tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài cho mượn theo hình thức thương lượng ăn năn đoái giao ngay, trừ trường thích hợp ý định vay vốn của khách hàng để thi hành thương lượng trả tiền mà qui định pháp luật đồng bạc thanh toán phải bằng ngoại tệ;

- Cho mượn để đầu cơ ra nước ngoài đối với các công trình đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đủ điều kiện hoàn thành thủ tục đầu cơ ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia nha dat