Lịch chốt quyền kiếm được cũ rích tức bằng tiền của 15 đơn vị

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ trọng 20% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời điểm thanh toán 15/10/2019.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 18/10/2019.

CTCP Đầu cơ Thương nghiệp SMC (SMC): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận lâm thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm trả tiền 25/10/2019.

CTCP Tổ chức Dầu khí An Pha (ASP): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cũ kĩ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian trả tiền 15/10/2019.

CTCP Dược phẩm Vimedimex (VMD): Ngày 2/10 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 20% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời điểm thanh toán 18/10/2019.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (HU6): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 16/10/2019.

CTCP TMDV TNS Holdings (TN1): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời điểm trả tiền 28/10/2019.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 1% và nhất thời ứng cố tức năm 2019 cũng bằng tiền tỷ lệ 3%. Tổng tỷ trọng chi trả 4% (01 cũ rích phiếu kiếm được 400 đồng). Thời điểm trả tiền 10/10/2019.

CTCP Du lịch Hà Nội (TSJ): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 11,13% (01 cũ kĩ phiếu nhận 1.113 đồng). Thời điểm trả tiền 11/10/2019.

CTCP Công trình liên lạc vận chuyên chở Quảng Nam (QTC): Ngày 30/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ lỗ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 5/1/2019.

CTCP Giao kiếm được Vận chuyển vận và xếp tháo dỡ Tân Hoa Phượng đỏ (TCL): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 2% (01 cổ hủ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2019.

CTCP Tàu điện Thủ đô (HNT): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 2,4% (01 cũ rích phiếu nhận 240 đồng). Thời gian thanh toán 22/10/2019.

CTCP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (TTN): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC kiếm được nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cũ rích phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian trả tiền 15/10/2019.

CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ lỗ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm trả tiền 21/10/2019.

Tổng Tổ chức kinh doanh Xây đắp Thủy lợi 4 - CTCP (TL4): Ngày 11/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 7% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 700 đồng). Thời điểm thanh toán 25/10/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bat dong san