Nâng gấp đôi hạn mức mượn giảm giá đối với DNNVV, HTX và người công sức trong khoảng 8/11

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung vài vấn đề của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chế độ cung cấp tạo việc làm và Quỹ nước nhà về việc làm theo hướng nâng mức vay khuyến mãi trong khoảng Quỹ quốc gia về việc khiến cho đối với đơn vị tí hon và vừa, thích hợp tác xã, tổ phù hợp tác, hộ kinh doanh và người công tích.

Theo đó, kể từ ngày 8/11/2019, đối với cơ sở chế biến, buôn bán, mức mượn tối đa là 2 tỷ đồng/công trình và không quá 100 triệu đồng cho 1 người công lao được tạo việc khiến, duy trì và mở rộng việc khiến. Đối với người công huân, mức vay tối đa là 100 triệu tiền việt.

Như vậy mức vay ở quy định mới là cao gấp đôi so với mức mượn được luật pháp trong Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Trong khi đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng trong khoảng không quá 60 bốn tuần ở nghị định 61 lên tối đa 120 04 tuần tại nghị định số 74.

Về điều kiện đảm bảo tiền mượn, Nghị định 74/2019/NĐ-CP qui định đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở vật chất đóng hộp, kinh doanh phải có của nả đảm bảo tiền mượn theo quy định luật pháp về giao dịch bảo đảm.

Về lãi suất vay vốn đối với cơ sở chế biến, kinh doanh và người công huân (tại khoản 1 Nhân tố 12 Luật Việc khiến cho ), Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng trong khoảng bằng lợi nhuận suất cho vay đối với hộ có năng lực tài chính thấp lên bằng lợi nhuận suất cho vay đối với hộ cận nghèo.

Dường như, Nghị định 74 cũng sửa đổi một số nội dung khác can dự tới điều kiện bảo đảm tiền vay đối với người công trạng vay vốn ưu đãi để đi khiến việc ở nước ngoài theo hợp đồng; vận động vốn đầu tư để cho vay cung cấp tạo việc khiến, duy trì và mở mang việc khiến, cung cấp người công tích đi làm việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng...

H.Kim

Theo Nhịp Sống Việt


Xem thêm: mua nha