Điểm danh những tổ chức chốt quyền kiếm được cũ kĩ tức bằng tiền, bằng cũ kĩ phiếu và cũ rích phiếu thưởng tuần này

Tuần mới trong khoảng 11/11 tới 15/11/2019 có đơn vị chốt danh sách cổ lỗ đông thực hiện chi trả cổ hủ tức bằng tiền, bằng cũ rích phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó có số đông công ty được các nhà đầu tư ân cần như Tổng công ty Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng tổ chức kinh doanh Hoa phượng đỏ hàng không vn (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Chủ đầu tư muốn kiếm được số cũ rích tức, cổ lỗ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ti Idico – CTCP (IDC) chi  trợ thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời điểm trả tiền 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm thanh toán 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Xây dựng số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cổ lỗ đông phát triển 4,25 triệu cũ kĩ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%. Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ hủ đông tạo ra gần 28,38 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu tăng vốn yếu tố lệ lên gấp đôi. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu.

CTCP Vận vận tải đa cách thức Duyên Hải (TCO) chi tạm ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi tạm ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây đắp thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Tạo ra TDT (TDT) chốt danh sách cũ kĩ đông tạo ra hơn 1,2 triệu cổ lỗ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ lệ 15%, tương ứng cổ lỗ đông chiếm hữu 100 cũ rích phiếu được kiếm được về 15 cũ kĩ phiếu mới. Trị giá phát hành theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông tạo ra hơn 2,4 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cũ kĩ đông hiện hữu. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ hủ phiếu. Tỷ trọng phát hành 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi trợ thì ứng cổ lỗ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Phục vụ hàng không Taseco (AST) chi tạm thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời gian trả tiền 8/1/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cũ kĩ đông đơn vị lấy quan niệm cũ kĩ đông bằng văn bạn dạng về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các yếu tố khác.

Tổng công ti Lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM) chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Hai Hiệp (NHC) chi tạm bợ ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cũ kĩ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/1/2019.

CTCP Sạch giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian trả tiền 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khoáng sản Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cũ kĩ đông phát hành khoảng 89,93 triệu cũ rích phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Giá trị sản xuất theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Vốn đầu tư tạo ra lấy từ LNST chưa phân chia hợp nhất lũy kế tới ngày 31/12/2018 của công ti.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm lúc trước. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Dù vậy với số tiền phát hành cổ hủ phiếu trả cổ tức lên tới gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã sử dụng cả nguồn lợi nhuận thu thập trả cổ lỗ tức cho cổ lỗ đông.

Tính tới 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra tổ chức kinh doanh còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày thương lượng không hưởng quyền để Tổng công ty Cảng hàng không vn (ACV) chốt danh sách cổ đông chấp hành chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cũ kĩ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận về 900 đồng. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Tương tự với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cũ kĩ phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ hủ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng thu nhập, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lãi giải quyết được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Trong khi tổ chức kinh doanh còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cũ rích phần.

CTCP Vũ trang điện (THI) chi nhất thời ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Đầu cơ xây dựng 3-2 (C32) chi tạm ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Kĩ nghệ mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm trả tiền 6/12/2019.

CTCP Kĩ nghệ Tiên Phong (ITD) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

CTCP Công nghiệp thông tin, viễn thông và không người điều khiển hóa Dầu khí (PAI) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian trả tiền 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: bds