Bộ Tài chính 'điểm tên' các Bộ, ngành nghề thực hiện việc thoái vốn lờ đờ

Bộ Nguồn vốn cho biết, trong năm 2019 có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn phương thức cổ hủ phần hóa, tuy nhiên trong đó chỉ có 3 tổ chức thuộc danh mục các tổ chức cũ kĩ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê chuẩn y Danh mục doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm công đoạn 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê phê duyệt Danh mục tổ chức chấp hành cổ phần hóa tới hết năm 2020.

Lũy kế thời kỳ 2016 – 2019, đã có 168 công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương thức cũ rích phần hóa với tổng trị giá tổ chức là 443.056 tỷ đồng, trong đó trị giá vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Tất nhiên trong 168 doanh nghiệp đã cổ lỗ phần hóa chỉ có 36/168 đơn vị cổ phần hóa thuộc danh mục 128 tổ chức cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% chiến lược), số doanh nghiệp còn phải thực hiện cũ kĩ phần hóa theo ý tưởnrg tính đến hết năm 2020 là 92 tổ chức.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, tiến độ cũ kĩ phần hóa các công ty còn lờ lững, không đạt được kế hoạch đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì công đoạn 2017 – 2020 thực hiện thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các công ty.

Trong năm 2019, có 13 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 thi hành thoái vốn với trị giá 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 tổ chức, với giá trị 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Vốn đầu tư cũng bình chọn, việc khai triển thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm rì rì, chỉ đạt 7,8% kế hoạch, không đạt chiến lược đề ra.

Những doanh nghiệp còn phổ biến đơn vị phải thi hành thoái vốn với giá trị lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng tổ chức kinh doanh Máy động lực và Máy nông nghiệp vietnam, Cơ quan Xăng dầu vietnam), Bộ Liên lạc vận vận chuyển (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu cơ tại Tổng công ty Hoa phượng đỏ hàng không vn - Tổ chức kinh doanh CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Hàng không vn - Công ti CP), Bộ Xây đắp (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ty cũ kĩ phần); TP Thủ đô (còn phải thoái vốn tại 31/34 đơn vị).

Theo Bộ Tài chính, tiến độ cổ lỗ phần hóa, thoái vốn, phê chuẩn y cách thức cơ cấu lại lờ lững, không đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Chậm trễ quyết toán bàn giao sang tổ chức kinh doanh cổ hủ phần. Chậm bàn giao quyền thây mặt chủ chiếm hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa đảm bảo chiến lược theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, rộng rãi công ty chậm chạp đạt yêu cầu đàm phán, niêm yết trên hoạt động mua bán chứng khoán làm cho tác động tới tính công khai, sáng tỏ của thị trường, đủng đỉnh đổi mới công việc quản trị công ty sau cổ lỗ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các tổ chức trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế giễu công tác giám sát của toàn phường hội đối với hoạt động của các tổ chức này.

Bộ Nguồn vốn nghĩ là, duyên cớ là do một vài Bộ, ngành nghề, địa phương, Tổ chức kinh tế, Tổng công ty nhà nước còn chưa đích thực nghiêm túc khai triển kế hoạch cổ lỗ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện cách thức công bố.

Nhất là vai trò, nhận thức, nghĩa vụ của chủ tịch doanh nghiệp, doanh nghiệp còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc thay đổi hoạt động của tổ chức, công khai sáng tỏ, đúng quy định qui định, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống ích lợi hàng ngũ trong cổ hủ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Xem tại: dịch vụ nhà đất