Giám định giá gói thầu có cần chứng chỉ hành nghề? - CafeLand.Việt Nam

Tư nhân khiến công việc đánh giá tại tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ đánh giá công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công việc tại Tổng tổ chức kinh doanh Du lịch Sài Gòn TNHH MTV phản ảnh, hiện Phòng Đầu cơ Tổng Công ty ông là tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Công ty), được giao nhiệm vụ đánh giá các dự án đầu cơ xây đắp công trình và thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu cơ xây dựng can dự tới các dự án do Tổng Tổ chức kinh doanh khiến nhà đầu tư.

Theo chuyên môn, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công tác điều hành chi tiêu đầu cơ xây đắp.

Tại Khoản 14, Yếu tố 3 Luật Xây đắp 2014 giảng nghĩa: “Tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ là cơ quan, đơn vị có chuyên ngành phù hợp với thuộc tính, nội dung của công trình và được người quyết định đầu cơ giao nhiệm vụ giám định”.

Mặt khác, pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định yếu tố kiện năng lực của nhà đầu tư và điều kiện năng lực của cơ quan chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư. Chủ đầu tư chịu bổn phận theo pháp luật tại Khoản 4, Vấn đề 7 của Luật Xây đắp 2014; Tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm theo pháp luật tại Khoản 9, Nhân tố 57 Luật Xây dựng 2014.

Theo luật pháp tại Khoản 11, Yếu tố 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một vài quy định về yếu tố kiện đầu tư kinh doanh thuộc các ngành nghề quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây đắp, chứng chỉ hoạt động xây đắp và quản lý nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công tác điều hành chi phí đầu cơ xây dựng. Vì vậy, người chủ trì thẩm định các công tác có can dự đến điều hành chi phí đầu cơ xây dựng buộc phải phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây đắp theo luật pháp.

Ông Vĩnh hỏi, trường hợp cá nhân ông (không hề là người chủ trì) thi hành giám định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao để lập thông báo kết quả giám định, trình cấp thẩm quyền Tổng Công ty lưu ý, phê duyệt thì cóbắt yêu cầu có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về vấn đề này, Bộ Xây đắp tư vấn như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Vấn đề 3 Luật Xây đắp năm 2014 thì cá nhân khiến công tác giám định tại tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ đánh giá công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Khoản 1 Vấn đề 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây đắp qui định chi tiết và hướng dẫn vài nội dung về đánh giá, phê ưng chuẩn dự án và kiến tạo, dự toán xây đắp công trình thì “Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về mức phục vụ đòi hỏi đối với từng nội dung đánh giá và tổng thể nội dung trình giám định theo mẫu qui định tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Do vậy, lên tiếng kết quả thẩm định do cơ quan giám định ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Có thể bạn quan tâm: dat xanh