Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành Qui định về hệ số yếu tố chỉnh giá đất năm 2020

Qui định này nhằm xác định giá đất áp dụng đối với các trường hợp pháp luật tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Nhân tố 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Nhân tố 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, tư nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định tại khoản 30 Yếu tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường thích hợp được tiếp tục sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền dùng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền dùng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để vấn đề chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng tham gia mục đích kinh doanh thương nghiệp, phục vụ, BĐS, khai thác khoáng sản có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất thanh toán thuê hàng năm (không bao gồm trường phù hợp thuê đất dùng tham gia mục đích buôn bán thương nghiệp, phục vụ, bất động sản); 

Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính tham gia giá trị của cải của công ty, công ty, đơn vị. Hệ số nhân tố chỉnh giá đất này được ứng dụng tùy theo từng lực lượng đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn huyện, quận và các yếu tố làm cho tăng, hạ thấp giá đất.

Riêng trong Khu Kĩ nghệ cao, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho đơn vị, tư nhân được nhà nước cho thuê đất thanh toán thuê đất hàng năm; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê sử dụng tham gia mục đích trực tiếp sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê sử dụng tham gia mục đích kinh doanh thương nghiệp, phục vụ, buôn bán nhà đất thương nghiệp, văn phòng cho thuê đối với trường thích hợp quy mô tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. Hệ số vấn đề chỉnh giá đất trong khu này được tính tùy theo mục đích sử dụng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: bat dong san